Co badamy?

W skład standardowej procedury audytu prawnego nieruchomości (legal due diligence) wchodzi:
– badanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie podmiotów uprawnionych do rozporządzania nim oraz ich formy reprezentacji, weryfikacja istniejących obciążeń i służebności mających wpływ na wykonywanie władztwa, weryfikacja wykonalności uprawnień nieruchomości władającej, poszukiwanie obciążeń nieujawnionych w księgach wieczystych;
– analiza obciążeń finansowych, zakres możliwości ich przejęcie bądź spłaty wierzytelności;
– weryfikacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie ryzyk transakcyjnych;
– badanie zagadnień planistycznych w pod kątem możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z planami inwestycyjnymi (w przypadku braku planu bądź warunków analiza przesłanek planistycznych) oraz ryzyk zewnętrznych (planowane obiekty publiczne bądź inwestycje prywatne mogące mieć wpływ na nieruchomość);
– badanie prawnych kwestii środowiskowych w związku z planowaną inwestycją (m.in. weryfikacja możliwości uzyskania odpowiednich decyzji środowiskowych, zezwoleń emisyjnych i odpadowych);
– weryfikacja prawidłowości sporządzenia i prowadzenia dokumentacji budowlanej dla obiektów posadowionych na gruncie;
– weryfikacja posiadanych przez zbywcę pozwoleń i uzgodnień koniecznych do funkcjonowania istniejącego zakładu bądź przedsiębiorstwa;
– analiza umów z dostawcami mediów wraz z badaniem możliwości rozwoju infrastruktury technicznej;
– analiza umów z podmiotami trzecimi odnośnie praw obligacyjnych (najem, dzierżawa, rękojmia za obiekty) m.in. pod kątem możliwości ich wypowiedzenia bądź wstąpienia w miejsce sprzedającego;
– analiza akt postępowań administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz sądowych dotyczących nieruchomości;
– weryfikacja kwestii ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością oraz prowadzonym zakładem;
– analiza obciążeń publicznych związanych z utrzymaniem i bieżącą obsługą oraz przekształceniem nieruchomości na cele inwestycji.

W przypadku, kiedy nieruchomość jest własnością spółki celowej lub przejmowanej, współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi z Warsaw Business Lawyers z siedzibą w Warszawie specjalizującymi się w prawie gospodarczym oraz transakcjach M&A.

Z przeprowadzonej procedury due diligence zostaje sporządzony raport standardowo składający się z 2 części: kompleksowy opis stanu prawnego nieruchomości wraz ze wszelkimi zagadnieniami powiązanymi usystematyzowany na potrzeby konkretnej transakcji, oraz executive summary wraz szczegółowo określonym ryzykiem związanym z planowaną transakcją, wskazując sposoby jego wyeliminowania lub ograniczenia.

W zależności od specyfiki transakcji przygotowujemy odpowiednie umowy i porozumienia pomiędzy stronami odnośnie warunków przedwstępnych, przyrzeczeń i zachowania poufności.

Dodatkowe usługi rekomendowane do wykonania w zależności od specyfiki nieruchomości:
– audyt techniczny konstrukcji obiektów posadowionych na gruncie wraz z kosztorysem ewentualnych prac;
– wycena nieruchomości wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z potencjalnym bankiem kredytodawcą;
– przygotowanie profesjonalnego planu zarządzania z określeniem kierunków rozwoju (przez zarządcę nieruchomości z CPM);
– badania geotechniczne gruntu wraz ze studium wykonalności.